இனிமை தரும் இல்லறமா? தனிமை தரும் துறவறமா?  மனதை  யாரும்  அவ்வளவு  எளிதில்  புரிந்து கொள்ள  முடியாது.  நமக்கு எவ்வளவு அறிவுயிருந்தாலும்...